Veilig werken langs de weg.

Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico's met zich mee, ongeacht of dit nu binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect bij deze risico's is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms agressief.

 

De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd is. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting. In de Risico- Inventarisatie en Evaluatie zal werken op, aan of langs de weg als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

Doel van de cursus:

Het geven van inzicht in de risico's die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

 

Doelgroep en vooropleiding:

Zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Cursusduur en inhoud:

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor minimaal ca. 12 cursisten waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld:

 

Regelgeving, waaronder:

  • Arbowet
  • Bouwplaatsbepaling Arbobesluit
  • Arbeidstijdenwet
  • Wegenverkeerswetgeving
  • Maatregelen op autosnelwegen (wegmarkering, persoonlijke bescherming e.d.)
  • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook
  • Maatregelen op niet-autosnelwegen en in de bebouwde kom
  • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg
  • Checklist 'veiligheid langs de weg'.

 

Cursusmateriaal en afsluiting:

Elke cursist ontvangt een cursusboek.

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. De cursist ontvangteen certificaat van deelname.

Iedere 5 jaar is een herhaling van de cursus "Veilg werken langs de weg" noodzakelijk.

 

Wij komen bij u op locatie. Vragen over de mogelijklheden in uw bedrijf, bel ons of stel uw vraag via ons "Vragen" formulier.

 

Een file is nooit prettig, de wegwerker moet dus zorgen voor goede informatie en een veilige werkplek

Ook bij kleinere wegwerkzaamheden is veiligheid van levensbelang

 

 

 

Veilig werken langs de weg