Algemene voorwaarden TM-Opleidingen en Trainingen.

  • Toepassingsgebied
  • Offertes
  • Levering
  • Duur en beëindiging
  • Eigendomsrecht
  • Aansprakelijkheid
  • Betaling
  • Overmacht
  • Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

 

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van TM-Opleidingen en Trainingen, tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken.

 

Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door TM-Opleidingen en Trainingen ondertekent akkoord.
In de tekst wordt opdrachtgever genoemd, degene die de opdracht verstrekt, en leverancier TM-Opleidingen en Trainingen die de opdracht heeft aanvaard.

 

De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld.

 

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever of derden, ook indien TM-Opleidingen en Trainingen deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door TM-Opleidingen en Trainingen schriftelijk bevestigd worden.

 

2. Offertes
Voor iedere speciale opdracht zal TM-Opleidingen en Trainingen telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de opdracht voldoende gedetailleerd worden beschreven. De offertes van TM-Opleidingen en Trainingen gelden slechts ten titel van inlichting. Alle op te geven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor drie aaneengesloten kalendermaanden of een in de offerte bepaalde tijdsduur.

 

3. Levering
Onder levering wordt verstaan het door TM-Opleidingen en Trainingen aan de opdrachtgever leveren van de opgegeven cursussen, waar van toepassing het afnemen van de examens. Klachten dienen schriftelijk uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan TM-Opleidingen en Trainingen gemeld worden.

 

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden in hoofde van TM-Opleidingen en Trainingen indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is versterken. De tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot herstelling van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan door TM-Opleidingen en Trainingen zonder dat TM-Opleidingen en Trainingen daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

 

4. Duur en beëindiging
TM-Opleidingen en Trainingen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens TM-Opleidingen en Trainingen niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

 

TM-Opleidingen en Trainingen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

5. Eigendomsrecht
TM-Opleidingen en Trainingen blijft eigenaar van alle behaalde diploma's, getuigschriften, certificaten en herhalingspassen totdat het gehele factuur bedrag betrekking hebbende op de overeenkomst, geheel is voldaan.

 

6. Aansprakelijkheid
TM-Opleidingen en Trainingen heeft ten behoeve van haar cursisten een deugdelijke verzekering afgesloten voor schade aan derden welke opgelopen zijn tijdens het volgen van enige cursus. TM-Opleidingen en Trainingen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van nalatigheid van een cursist.

 

TM-Opleidingen en Trainingen zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot inkomsten, verlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade of gebreken te wijten aan materiaal of informatie door de opdrachtgever.

 

7. Betaling
Voor alle geleverde diensten hanteert TM-Opleidingen en Trainingen een systeem van tarieven en/of uurbesteding van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in zal nemen. De opdrachtgever verbindt zich er evenwel toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal TM-Opleidingen en Trainingen deze uurprestaties motiveren.

 

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient per omgaande maar echter uiterlijk binnen twee kalenderweken na factuurdatum te geschieden op de bank/girorekening van TM-Opleidingen en Trainingen zonder kosten voor TM-Opleidingen en Trainingen.

 

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum.

 

TM-Opleidingen en Trainingen zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van TM-Opleidingen en Trainingen nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en/of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft TM-Opleidingen en Trainingen eigenaar van de door haar geleverde goederen en/of diensten.

 

8. Overmacht
De opdrachtgever zal TM-Opleidingen en Trainingen niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van TM-Opleidingen en Trainingen.

 

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt TM-Opleidingen en Trainingen steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat TM-Opleidingen en Trainingen in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

TM-Opleidingen en Trainingen behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen TM-Opleidingen en Trainingen en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van ‘s-Gravenhage is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

 

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TM-Opleidingen en Trainingen en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

TM-Opleidingen en Trainingen behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.


De algemene Voorwaarden van TM-Opleidingen en Trainingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Bedrijfshulpverlener BHV - EHBO - EHBO aan kinderen - Reanimatie - AED - Veilig werken langs de weg