Wettelijke regels zoals deze in de Arbowet worden gesteld.

Wat houdt BHV in?

 

 • eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen
 • het bestrijden van beginnende brand
 • het in noodsituaties evacueren van werknemers en bezoekers
 • communicatie met hulpverleningsorganisaties

De overheid hanteert sinds 1 januari 2007 een nieuwe arboaanpak:

 

Werkgevers en werknemers hebben meer verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden gekregen om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de sector of de onderneming in te vullen en op deze wijze de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. Het risico bestaat echter dat werkgevers denken dat er minder geregeld moet worden, omdat er minder regels in de Arbeidsomstandighedenwet staan.

 

Met name wat betreft de bedrijfshulpverlening wordt nogal eens gedacht dat er sinds een aantal regels uit de Arbowet- en regelgeving geschrapt zijn dit niet meer geregeld hoeft te worden. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal bedrijfshulpverleners (1 op 50 medewerkers/bezoekers) niet gegeven. Dit houdt echter nog steeds in dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn om de hulpverlening adequaat en doelmatig te kunnen verlenen.

 

In de Arbowet wordt gesteld: Artikel 3.1

 

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

 • doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties
 • Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening Artikel 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
 • Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  • a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
 • De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Voor meer informatie over wetten en regels, kijk op http://wetten.overheid.nl/zoeken/